[breadcrumb]

ضخامت آلت تناسلی

  • I8uQ4 150x150 - کشش آلت تناسلی چیست؟

    کشش آلت تناسلی چیست؟یکشنبه 19, آگوست 2018

    کشش آلت تناسلی مرد کشش آلت تناسلی مرد با استفاده از دستان خود و یا استفاده ازوسیله ای برای افزایش طول یا ضخامت آلت تناسلی شما اشاره دارداگر چه شواهدی وجود دارد که نشان می دهد کشش می تواند اندازه آلت تناسلی راافزایش دهد، اما نتایج معمولا کم است در برخی موارد ممکن است حتی موقتی باشدکشش چگونه باعث اقزایش طول آلت تناسلی می...