[breadcrumb]

پمپ آلت تناسلی

  • I8uQ4 150x150 - کشش آلت تناسلی چیست؟

    کشش آلت تناسلی چیست؟یکشنبه ۲۸, مرد ۱۳۹۷

    کشش آلت تناسلی مرد کشش آلت تناسلی مرد با استفاده از دستان خود و یا استفاده ازوسیله ای برای افزایش طول یا ضخامت آلت تناسلی شما اشاره دارداگر چه شواهدی وجود دارد که نشان می دهد کشش می تواند اندازه آلت تناسلی راافزایش دهد، اما نتایج معمولا کم است در برخی موارد ممکن است حتی موقتی باشدکشش چگونه باعث اقزایش طول آلت تناسلی می...